Prodáme vaši loď - najdeme vám loď snů

AGB

Kompetentně vás podpoříme při nákupu a
Prodej lodí a jachet všech druhů.

Všeobecné podmínky

§ 1 Předmět služby

BrauckmannBoote.de je internetová platforma pro zprostředkování lodí a příslušenství, kterou provozuje společnost BrauckmannBoote GmbH.
Společnost BrauckmannBoote nezávisle na výrobcích neprovádí nákupní, pojistné ani finanční transakce, ani se na nich přímo či nepřímo nepodílí. Obchodní činnost společnosti BrauckmannBoote je omezena výhradně na zprostředkování kontaktů mezi prodejci, výrobci, poskytovateli služeb a soukromými prodejci lodí na stránkách BrauckmannBoote.de a potenciálními kupci.

§ 2 Působnost a změna VOP

Komerční i soukromí účastníci portálu BrauckmannBoote.de výslovně uznávají platnost zde uvedených VOP v aktuálním zveřejněném znění. Výjimky z těchto podmínek nebo odchylné podmínky ze strany uživatele jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti BrauckmannBoote a jinak jsou neplatné.

Služby společnosti BrauckmannBoote jsou poskytovány výhradně a pouze na základě zde zveřejněných VOP. Tyto VOP se vztahují i na všechny budoucí obchodní vztahy bez opětovného výslovného souhlasu.

Společnost BrauckmannBoote je výslovně oprávněna tyto VOP měnit nebo doplňovat. Pro tento účel postačí přiměřená výpovědní lhůta. Oznámení je zveřejněno výhradně na stránkách BrauckmannBoote.de. Zákazník má právo vznést námitky proti změnám VOP do dvou týdnů od zveřejnění změněných VOP na stránkách BrauckmannBoote.de. Pokud se tak nestane, považují se VOP ve své pozměněné nebo doplněné podobě za platné. Pokud zákazník vznese včas námitku ve lhůtě dvou týdnů od zveřejnění změněných nebo doplněných VOP na stránkách BrauckmannBoote.de , vyhrazuje si společnost BrauckmannBoote výslovně právo ukončit stávající smlouvu, jakmile VOP v aktualizované podobě nabudou účinnosti.

Pokud není vznesena žádná námitka, změny VOP se vztahují na obě smluvní strany.
Společnost BrauckmannBoote si vyhrazuje právo informovat obchodní zákazníky o změnách VOP elektronickou poštou nebo písemně dopisem. V takovém případě se změny VOP považují za přijaté, pokud proti změně VOP zaslané elektronicky nebo poštou není do dvou týdnů vznesena písemná námitka.

§ 3 Výkonnost

Společnost BrauckmannBoote až do odvolání a podle vlastního uvážení umožňuje uživateli bezplatně používat vyhledávací funkci na stránkách BrauckmannBoote.de. To platí pro všechny aktivované kategorie. Uživatel není oprávněn trvale bezplatně používat stránky BrauckmannBoote.de.

§ 4 Ceny pro soukromé a komerční uživatele za reklamu

Pro soukromé uživatele a komerční zákazníky je využívání služeb společnosti BrauckmannBoote zpoplatněno. Ceny si můžete několikrát prohlédnout na webových stránkách a před zadáním inzerátu. Inzerát se automaticky obnovuje po 30 dnech na další měsíc za rezervovanou cenu. Inzerát můžete kdykoli zrušit online, poštou nebo přímo u poskytovatele plateb XXXXXX. Učiňte tak prosím 48 hodin před obnovením, aby bylo možné storno ještě zpracovat. To se netýká funkce vyhledávání a vyhledávání reklam, ale pouze umístění reklam na stránkách BrauckmannBoote.de a na stránkách třetích stran. Komerční uživatelé musí při registraci sdělit BrauckmannBoote.de svůj komerční status výběrem možnosti "prodejce lodí" nebo "poskytovatel pronájmu".

§ 5 Umístění obsahu v databázi

BrauckmannBoote povoluje pouze umístění inzerátů na prodej nebo pronájem lodí a příslušenství. Inzeráty, jejichž cílem je nákup a/nebo nákup a prodej náhradních dílů, nejsou povoleny. Při zadávání inzerátů společnosti BrauckmannBoote je inzerent povinen uvádět pravdivé informace a údaje. Stávající právní předpisy pro obsah a podobu těchto údajů jsou platné, aniž by musely být výslovně uvedeny v těchto VOP.

Inzerent se zejména zavazuje, že přenášenými daty nebude porušovat dobré mravy a autorská práva, která se vztahují na nakládání s textovým nebo obrazovým materiálem. Inzerent nabízející loď (nebo příslušenství) na stránkách BrauckmannBoote.de musí mít příslušné oprávnění. Inzeráty mohou být ilustrovány fotografiemi. Musí se jednat o předmět inzerovaný v textu inzerátu a nesmí být fotograficky ani jinak upraven. Na portálu BrauckmannBoote.de je zakázáno umísťovat loga, emblémy nebo jiné obrazové znaky, čísla nebo písmena nebo jejich kombinace s obrázkem místo obrázku nebo s obrázkem. Inzerent musí mít plná práva na zveřejněné texty a obrázky. Inzerent je povinen bránit nároky vznesené třetími stranami vůči společnosti BrauckmannBoote nebo odškodnit společnost BrauckmannBoote za všechny nároky.

V reklamě není dovoleno uvádět telefonní čísla z oblasti služeb spojených se zvláštními tarify. Čísla s předvolbami 0190, 0900 nebo předvolbami podobných poskytovatelů budou společností BrauckmannBoote okamžitě vyřazena z nabídky portálu BrauckmannBoote.de a společnost BrauckmannBoote trvale vyloučí inzerenta z přístupu na portál BrauckmannBoote.de. Inzerent nesmí na stránkách BrauckmannBoote.de zveřejňovat žádný obsah jménem třetích stran bez jejich předchozího výslovného souhlasu. Toto ustanovení se vztahuje zejména na údaje, jako jsou adresy nebo telefonní čísla. Inzerent odpovídá společnosti BrauckmannBoote za to, že jím přenášené soubory neobsahují viry a že jsou na stránky BrauckmannBoote.de přenášeny počítačovými programy bez virů. V případě poškození nebo změn v elektronickém systému BrauckmannBoote.de způsobených viry si společnost BrauckmannBoote vyhrazuje právo požadovat náhradu škody od odesílatele. Společnost BrauckmannBoote může odstranit soubory s viry bez předchozího souhlasu a bez uplatnění nároků.

BrauckmannBoote si vyhrazuje právo odmítnout, změnit nebo smazat obsah, texty, fotografie a inzeráty bez udání důvodů a bez předchozího informování inzerenta. Inzerenti mohou být trvale vyloučeni z účasti na nabídkách na BrauckmannBoote.de bez udání důvodu.

§ 6 Odpovědnost a záruka

Společnost BrauckmannBoote sestavuje obsah výše uvedených webových stránek s náležitou péčí. Společnost BrauckmannBoote nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, zákonnost, úplnost, aktuálnost a skutečnou dostupnost inzerátů umístěných na stránkách BrauckmannBoote.de a produktů v nich nabízených.

Toto ustanovení rovněž vylučuje odpovědnost za vadné výrobky a za škody na majetku a osobách vzniklé při používání výrobků nabízených na stránkách BrauckmannBoote.de. Všechny informace v nabídkách, které podléhají potvrzení na stránkách BrauckmannBoote.de, pocházejí výhradně od inzerentů, kteří jsou zde uvedeni. Společnost BrauckmannBoote nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za obsah, zákonnost a správnost poskytnutých informací. Chyby a předchozí prodej vyhrazeny. Společnost BrauckmannBoote nekontroluje totožnost kupujících a prodávajících na svém portálu. Pouze v případě podstatného porušení smluvních povinností, na jejichž splnění lze obzvláště spoléhat, existuje nárok na právní odpovědnost. Totéž platí v případě hrubé nedbalosti, úmyslu nebo v případě odpovědnosti s ohledem na zaručené vlastnosti.

Společnost BrauckmannBoote ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost nad tento rámec a nejsou oprávněni požadovat náhradu škody za prodlení nebo neplnění smlouvy. Nároky nevznikají ani v případě špatného plnění nebo v případě protiprávního jednání a jeho následků.
Za nabídky prezentované stránkami BrauckmannBoote.de jsou odpovědní výhradně příslušní inzerenti a uživatelé. V případě věcné odpovědnosti je odpovědnost společnosti BrauckmannBoote omezena na předvídatelnou škodu. Společnost BrauckmannBoote v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk nebo následné ztráty, ztrátu úspor nebo za škody vzniklé v důsledku přerušení provozu nebo zpoždění, ke kterým může dojít v důsledku používání služeb nabízených na stránkách BrauckmannBoote.de nebo jejich nesprávného fungování. Toto vyloučení se vztahuje také na ztrátu dat, chyby způsobené používáním nevhodného hardwaru nebo softwaru nebo prohlížečů, narušení jiných komunikačních sítí jiných provozovatelů, selhání serveru u poskytovatelů nebo online služeb.

Pokud společnost BrauckmannBoote poskytuje přístup na webové stránky třetích stran, společnost BrauckmannBoote v žádném případě neodpovídá za existenci a bezpečnost těchto webových stránek. Společnost BrauckmannBoote rovněž neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost a zákonnost obsahu a za to, že údaje, programy a další informace zpřístupněné na těchto webových stránkách jejich provozovatelem nebo třetí stranou nejsou předmětem práv třetích osob.

§ 7 Ukončení a trvání smlouvy

Smlouva uzavřená mezi společností BrauckmannBoote a uživatelem podléhá minimální lhůtě uvedené v příslušné nabídce. V této lhůtě je vyloučeno vypovězení smlouvy. Po uplynutí minimální doby se smlouva prodlužuje vždy o jeden měsíc. Smlouvu může po uplynutí minimální doby trvání vypovědět kterákoli smluvní strana s dvoutýdenní výpovědní lhůtou ke konci příslušného měsíce. Výpověď musí být podána elektronicky e-mailem nebo písemně poštou.

§ 8 Ochrana ochranných známek, autorská práva a práva na užívání

§ 9 Poznámky k ochraně údajů

Uživatel stránek BrauckmannBoote.de výslovně souhlasí s tím, že jím přenášené údaje mohou být elektronicky zaznamenány a uloženy. Společnost BrauckmannBoote ujišťuje, že se tak děje v souladu s ochranou osobních údajů uživatelů a že tyto údaje nebudou předávány třetím stranám. Společnost BrauckmannBoote zaručuje dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.

§ 10 Ustanovení o oddělitelnosti

Neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení se nahrazují v první řadě ustanoveními, která se nejvíce blíží neplatným ustanovením, a v druhé řadě zákonnými ustanoveními.

×

Dobrý den!

Kliknutím na kontakt zahájíte chat.

× chat