Wij verkopen uw boot - wij vinden uw droomboot

AGB

Wij ondersteunen u deskundig bij de aankoop en
Verkoop van alle soorten boten en jachten.

Algemene voorwaarden

§ 1 Doel van de dienst

BrauckmannBoote.de is een internetplatform voor de bemiddeling in boten en toebehoren, geëxploiteerd door BrauckmannBoote GmbH.
BrauckmannBoote voert niet zelfstandig aankoop-, verzekerings- of financieringstransacties uit en is evenmin direct of indirect bij dergelijke transacties betrokken. De bedrijfsactiviteit van BrauckmannBoote beperkt zich uitsluitend tot het in contact brengen van dealers, fabrikanten, dienstverleners en particuliere verkopers van boten op de pagina's van BrauckmannBoote.de met potentiële kopers.

§ 2 Toepassingsgebied en wijziging van de AV

Commerciële en particuliere deelnemers aan het portaal BrauckmannBoote.de erkennen uitdrukkelijk de geldigheid van de hier gepresenteerde AV in de huidige gepubliceerde versie. Uitzonderingen op deze voorwaarden of afwijkende voorwaarden van de gebruiker zijn slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van BrauckmannBoote en zijn voor het overige niet geldig.

De diensten van BrauckmannBoote worden uitsluitend en alleen geleverd op basis van de hier gepubliceerde AV. Deze AV gelden ook voor alle toekomstige zakelijke relaties zonder hernieuwde uitdrukkelijke toestemming.

BrauckmannBoote is uitdrukkelijk gerechtigd de AV te wijzigen of aan te vullen. Een redelijke opzegtermijn is hiervoor voldoende. De aankondiging wordt uitsluitend gedaan op de pagina's van de website BrauckmannBoote.de. De klant heeft het recht om tot twee weken na publicatie van de gewijzigde AV op BrauckmannBoote.de bezwaar te maken tegen de wijzigingen van de AV. Indien dit niet gebeurt, worden de AV in hun gewijzigde of aangevulde vorm geacht van kracht te zijn. Indien de klant binnen twee weken na publicatie van de gewijzigde of aangevulde AV op BrauckmannBoote.de tijdig bezwaar maakt, behoudt BrauckmannBoote zich uitdrukkelijk het recht voor een bestaande overeenkomst op te zeggen zodra de AV in hun geactualiseerde vorm van kracht zijn geworden.

Indien geen bezwaar wordt gemaakt, gelden de wijzigingen van de AV voor beide overeenkomstsluitende partijen.
BrauckmannBoote behoudt zich het recht voor commerciële klanten per elektronische post of schriftelijk per brief op de hoogte te stellen van wijzigingen in de AV. In dat geval worden de wijzigingen van de AV als aanvaard beschouwd, indien tegen de elektronisch of per post toegezonden wijziging van de AV niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

§ 3 Prestaties

Tot nader order en naar eigen goeddunken staat BrauckmannBoote de gebruiker toe de zoekfunctie op de site BrauckmannBoote.de gratis te gebruiken. Dit geldt voor alle geactiveerde categorieën. De gebruiker heeft geen recht op permanent gratis gebruik van BrauckmannBoote.de.

§ 4 Prijzen voor particuliere en commerciële gebruikers voor advertenties

Voor particuliere gebruikers en commerciële klanten is het gebruik van de diensten van BrauckmannBoote onderworpen aan een vergoeding. De prijzen kunnen meerdere malen worden bekeken op de website en voor het plaatsen van de advertentie. De advertentie wordt na 30 dagen automatisch verlengd voor nog een maand tegen het geboekte tarief. U kunt uw advertentie te allen tijde online annuleren per post of rechtstreeks bij de betalingsprovider XXXXXX. Doe dit 48 uur voor de verlenging zodat de annulering nog verwerkt kan worden. Dit geldt niet voor de zoekfunctie en het zoeken naar advertenties, maar alleen voor het plaatsen van advertenties op BrauckmannBoote.de en websites van derden. Commerciële gebruikers moeten hun commerciële status aan BrauckmannBoote.de bekendmaken wanneer zij zich registreren door "bootdealer" of "charteraanbieder" te selecteren.

§ 5 Plaatsing van inhoud in de database

BrauckmannBoote staat alleen het plaatsen van advertenties toe voor de verkoop of verhuur van boten en toebehoren. Advertenties die gericht zijn op de aankoop en/of de aan- en verkoop van onderdelen zijn niet toegestaan. Bij het indienen van advertenties bij BrauckmannBoote is de adverteerder verplicht waarheidsgetrouwe informatie en gegevens te verstrekken. Bestaande wettelijke voorschriften voor de inhoud en vormgeving van deze gegevens zijn geldig zonder dat deze uitdrukkelijk in deze AV hoeven te worden vermeld.

De adverteerder verbindt zich er in het bijzonder toe om met de doorgegeven gegevens geen inbreuk te maken op de zedelijkheids- en auteursrechtelijke voorschriften, die van toepassing zijn wanneer het gaat om tekst- of beeldmateriaal. De adverteerder die een boot (of toebehoren) aanbiedt op de pagina's van BrauckmannBoote.de moet over de juiste vergunning beschikken. Advertenties mogen met foto's worden geïllustreerd. Deze moeten van het in de tekst van de advertentie geadverteerde object zijn en mogen niet fototechnisch of op andere wijze zijn gewijzigd. Het is verboden logo's, emblemen of andere figuratieve tekens, cijfers of letters of hun combinatie met een afbeelding op het portaal van BrauckmannBoote.de te plaatsen in plaats van of met een afbeelding. De adverteerder moet de volledige rechten op de geplaatste teksten en afbeeldingen bezitten. De adverteerder dient vorderingen van derden tegen BrauckmannBoote te verdedigen of BrauckmannBoote te vrijwaren van alle vorderingen.

Het is niet toegestaan telefoonnummers uit het verzorgingsgebied die verband houden met speciale tarieven in een advertentie te plaatsen. Nummers met de prefixen 0190, 0900 of prefixen van soortgelijke providers zullen door BrauckmannBoote onmiddellijk uit het aanbod van BrauckmannBoote.de worden verwijderd en BrauckmannBoote zal de adverteerder permanent de toegang tot het portaal BrauckmannBoote.de ontzeggen. De adverteerder mag geen inhoud namens derden op BrauckmannBoote.de plaatsen zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Deze bepaling geldt met name voor gegevens zoals adressen of telefoonnummers. De adverteerder is jegens BrauckmannBoote aansprakelijk voor het feit dat de door hem verzonden bestanden virusvrij zijn en met virusvrije computerprogramma's naar BrauckmannBoote.de worden verzonden. In geval van schade of wijzigingen aan het elektronische systeem van BrauckmannBoote.de veroorzaakt door virussen, behoudt BrauckmannBoote zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de verzender. BrauckmannBoote mag bestanden met virussen verwijderen zonder voorafgaande toestemming en zonder aanspraken te doen gelden.

BrauckmannBoote behoudt zich het recht voor om inhoud, teksten, foto's en advertenties zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving aan de adverteerder te weigeren, te wijzigen of te verwijderen. Adverteerders kunnen zonder opgaaf van redenen permanent worden uitgesloten van deelname aan aanbiedingen op BrauckmannBoote.de.

§ 6 Aansprakelijkheid en garantie

BrauckmannBoote stelt de inhoud van voornoemde website met de nodige zorgvuldigheid samen. BrauckmannBoote aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, wettigheid, volledigheid, actualiteit en daadwerkelijke beschikbaarheid van de op de pagina's van BrauckmannBoote.de geplaatste advertenties en de daarin aangeboden producten.

Deze bepaling sluit tevens de aansprakelijkheid uit voor producten met gebreken en voor schade aan zaken en personen die ontstaat bij het gebruik van de op BrauckmannBoote.de aangeboden producten. Alle informatie in de te bevestigen aanbiedingen op BrauckmannBoote.de is uitsluitend afkomstig van de daar vermelde adverteerders. BrauckmannBoote aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de inhoud, wettigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Fouten en voorafgaande verkoop voorbehouden. BrauckmannBoote controleert de identiteit van de kopers en verkopers op zijn portaal niet. Alleen in geval van een wezenlijke schending van contractuele verplichtingen, op de nakoming waarvan in het bijzonder mocht worden vertrouwd, bestaat de aanspraak op wettelijke aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt in geval van grove nalatigheid, opzet of in geval van aansprakelijkheid met betrekking tot gegarandeerde kenmerken.

BrauckmannBoote of haar vertegenwoordigers zijn verder niet aansprakelijk en kunnen geen schadevergoeding eisen wegens vertraging of niet-uitvoering van de overeenkomst. Vorderingen ontstaan evenmin in geval van slechte prestaties of in geval van onrechtmatige daden en de gevolgen daarvan.
Voor de door BrauckmannBoote.de gepresenteerde aanbiedingen zijn uitsluitend de respectievelijke adverteerders en gebruikers verantwoordelijk. In geval van aansprakelijkheid ten gronde is de aansprakelijkheid van BrauckmannBoote beperkt tot de voorzienbare schade. In geen geval is BrauckmannBoote aansprakelijk voor winstderving of gevolgschade, verlies van besparingen, of voor schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of vertraging die kan optreden door het gebruik van de op BrauckmannBoote.de aangeboden diensten of het slecht functioneren daarvan. Deze uitsluiting geldt ook voor het verlies van gegevens, fouten veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte hardware of software of browsers, storingen van andere communicatienetwerken van andere operatoren, serverstoringen bij providers of online diensten.

Indien BrauckmannBoote toegang verleent tot websites van derden, is BrauckmannBoote in geen geval aansprakelijk voor het bestaan en de veiligheid van deze website. BrauckmannBoote is evenmin aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud en de vrijwaring van rechten van derden van de gegevens, programma's en andere informatie die op deze website door de beheerder of een derde toegankelijk worden gemaakt.

§ 7 Opzegging en duur van de overeenkomst

Voor de tussen BrauckmannBoote en de gebruiker gesloten overeenkomst geldt de minimumtermijn die in de desbetreffende offerte is vermeld. Binnen deze periode is opzegging van het contract uitgesloten. Na afloop van de minimumtermijn wordt het contract telkens met een maand verlengd. Het contract kan na het verstrijken van de minimumtermijn door elke contractant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken vóór het einde van de desbetreffende maand. De opzegging dient elektronisch per e-mail of schriftelijk per post te geschieden.

§ 8 Bescherming van handelsmerken, auteursrechten en gebruiksrechten

§ 9 Opmerkingen over gegevensbescherming

De gebruiker van BrauckmannBoote.de stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn of haar verzonden gegevens elektronisch kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. BrauckmannBoote verzekert dat dit gebeurt in overeenstemming met de bescherming van persoonlijke gebruikersgegevens en dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan derden. BrauckmannBoote garandeert de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

§ 10 Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Gebruiks- en Bedrijfsvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Ongeldige bepalingen worden in de eerste plaats vervangen door bepalingen die het meest met de ongeldige bepalingen overeenstemmen en in de tweede plaats door de wettelijke bepalingen.

×

Hallo!

Klik op het contact om de chat te starten.

× chat