Sprzedajemy Państwa łódź - znajdujemy Państwa wymarzoną łódź

Sprzedajemy Państwa łódź - znajdujemy Państwa wymarzoną łódź

Tel +49(0)3381 / 890660

AGB

Kompetentnie wspieramy Państwa przy zakupie i
Sprzedaż łodzi i jachtów wszelkiego rodzaju.

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Przedmiot usługi

BrauckmannBoote.de to platforma internetowa do pośrednictwa w sprzedaży łodzi i akcesoriów, prowadzona przez BrauckmannBoote GmbH.
Niezależnie od producentów, BrauckmannBoote nie przeprowadza samodzielnie transakcji zakupu, ubezpieczenia lub finansowania, ani nie jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w takie transakcje. Działalność BrauckmannBoote ogranicza się wyłącznie do kojarzenia dealerów, producentów, usługodawców i prywatnych sprzedawców łodzi na stronach BrauckmannBoote.de z potencjalnymi kupcami.

§ 2 Zakres i zmiana OWU

Komercyjni i prywatni uczestnicy portalu BrauckmannBoote.de wyraźnie uznają ważność przedstawionych tu OWU w aktualnie opublikowanej wersji. Wyjątki od niniejszych warunków lub odmienne warunki ze strony użytkownika są możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą BrauckmannBoote i pod rygorem nieważności.

Usługi BrauckmannBoote świadczone są wyłącznie i jedynie na podstawie opublikowanych tu OWU. Niniejsze OWH obowiązują również dla wszystkich stosunków handlowych w przyszłości bez ponownej wyraźnej zgody.

BrauckmannBoote ma wyraźne prawo do zmiany lub uzupełnienia OWU. Do tego celu wystarczy rozsądny okres wypowiedzenia. Ogłoszenie znajduje się wyłącznie na stronach internetowych BrauckmannBoote.de. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian OWH do dwóch tygodni po opublikowaniu zmienionych OWH na stronie BrauckmannBoote.de. Jeśli tak się nie stanie, OWU w zmienionej lub uzupełnionej formie uznaje się za obowiązujące. Jeżeli klient w terminie dwóch tygodni od opublikowania zmienionych lub uzupełnionych OWU na stronie BrauckmannBoote.de zgłosi sprzeciw, BrauckmannBoote wyraźnie zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia istniejącej umowy z chwilą wejścia w życie OWU w zaktualizowanej formie.

W przypadku braku sprzeciwu, zmiany w OWU będą obowiązywać obie strony umowy.
BrauckmannBoote zastrzega sobie prawo do informowania klientów komercyjnych o zmianach w OWU za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie w formie listu. W takim przypadku zmiany OWU uważa się za zaakceptowane, jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie zostanie złożony pisemny sprzeciw wobec zmian OWU przesłanych drogą elektroniczną lub pocztą.

§ 3 Wydajność

Do odwołania i według własnego uznania BrauckmannBoote umożliwia użytkownikowi bezpłatne korzystanie z funkcji wyszukiwania na stronie BrauckmannBoote.de. Dotyczy to wszystkich aktywowanych kategorii. Użytkownik nie ma prawa do stałego bezpłatnego korzystania z BrauckmannBoote.de.

§ 4 Ceny dla użytkowników prywatnych i komercyjnych za ogłoszenia

Dla użytkowników prywatnych i klientów komercyjnych korzystanie z usług BrauckmannBoote jest odpłatne. Ceny można obejrzeć kilka razy na stronie internetowej i przed zamieszczeniem ogłoszenia. Reklama jest automatycznie przedłużana po 30 dniach na kolejny miesiąc według zarezerwowanej stawki. W każdej chwili mogą Państwo anulować ogłoszenie online, pocztą lub bezpośrednio u operatora płatności XXXXXX. Proszę to zrobić 48 godzin przed odnowieniem, aby anulowanie mogło być jeszcze rozpatrzone. Nie dotyczy to funkcji wyszukiwania i wyszukiwania reklam, lecz wyłącznie zamieszczania reklam na stronie BrauckmannBoote.de i stronach internetowych osób trzecich. Użytkownicy komercyjni muszą przy rejestracji ujawnić BrauckmannBoote.de swój status handlowy, wybierając opcję "sprzedawca łodzi" lub "organizator czarteru".

§ 5 Umieszczanie treści w bazie danych

BrauckmannBoote zezwala wyłącznie na zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu łodzi i akcesoriów. Ogłoszenia, których celem jest zakup i/lub zakup i sprzedaż części zamiennych są niedozwolone. Składając reklamę w BrauckmannBoote, reklamodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji i danych. Istniejące regulacje prawne dotyczące treści i wyglądu tych danych są ważne bez konieczności ich wyraźnego wymieniania w niniejszych OWU.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się w szczególności do nienaruszania za pomocą przekazywanych danych przepisów moralnych i praw autorskich, które obowiązują w przypadku materiałów tekstowych lub graficznych. Ogłoszeniodawca oferujący łódź (lub akcesoria) na stronach BrauckmannBoote.de musi posiadać odpowiednie upoważnienie. Reklamy mogą być ilustrowane zdjęciami. Muszą one przedstawiać obiekt reklamowany w tekście ogłoszenia i nie mogą być zmienione fototechnicznie lub w inny sposób. Zabrania się umieszczania na portalu BrauckmannBoote.de zamiast lub z obrazkiem logo, emblematów lub innych znaków graficznych, liczb lub liter albo ich kombinacji z obrazkiem. Ogłoszeniodawca musi posiadać pełne prawa do zamieszczonych tekstów i zdjęć. Reklamodawca musi bronić roszczeń osób trzecich wobec BrauckmannBoote lub zwolnić BrauckmannBoote z wszelkich roszczeń.

Niedozwolone jest umieszczanie w reklamie numerów telefonów z obszaru obsługi związanego z taryfami specjalnymi. Numery z prefiksami 0190, 0900 lub prefiksami od podobnych operatorów zostaną natychmiast usunięte przez BrauckmannBoote z oferty BrauckmannBoote.de, a BrauckmannBoote trwale wykluczy reklamodawcę z dostępu do portalu BrauckmannBoote.de. Reklamodawca nie może zamieszczać na BrauckmannBoote.de żadnych treści w imieniu osób trzecich bez ich uprzedniej wyraźnej zgody. Ten przepis dotyczy w szczególności takich danych jak adresy lub numery telefonów. Ogłoszeniodawca odpowiada wobec BrauckmannBoote za to, że przesyłane przez niego pliki są wolne od wirusów i są przekazywane do BrauckmannBoote.de za pomocą wolnych od wirusów programów komputerowych. W przypadku uszkodzeń lub zmian w systemie elektronicznym BrauckmannBoote.de spowodowanych przez wirusy, BrauckmannBoote zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od nadawcy. BrauckmannBoote może usunąć pliki z wirusami bez uprzedniej zgody i bez dochodzenia roszczeń.

BrauckmannBoote zastrzega sobie prawo do odrzucenia, zmiany lub usunięcia treści, tekstów, zdjęć i ogłoszeń bez podania przyczyn i bez wcześniejszego poinformowania reklamodawcy. Reklamodawcy mogą zostać trwale wykluczeni z udziału w ofertach na BrauckmannBoote.de bez podania przyczyn.

§ 6 Odpowiedzialność i gwarancja

BrauckmannBoote zestawia treści zawarte na wyżej wymienionej stronie internetowej z należytą starannością. BrauckmannBoote nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, legalność, kompletność, aktualność i rzeczywistą dostępność ogłoszeń zamieszczonych na stronach BrauckmannBoote.de oraz oferowanych w nich produktów.

Niniejsze postanowienie wyklucza również odpowiedzialność za produkty wadliwe oraz za szkody na mieniu i osobach, powstałe podczas korzystania z produktów oferowanych na BrauckmannBoote.de. Wszystkie informacje zawarte w ofertach podlegających potwierdzeniu na BrauckmannBoote.de pochodzą wyłącznie od podanych tam reklamodawców. BrauckmannBoote nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za treść, legalność i poprawność udostępnionych informacji. Błędy i wcześniejsza sprzedaż zastrzeżone. BrauckmannBoote nie sprawdza tożsamości kupujących i sprzedających na swoim portalu. Tylko w przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych, na których spełnieniu można było szczególnie polegać, istnieje roszczenie z tytułu odpowiedzialności prawnej. To samo obowiązuje w przypadku rażącego niedbalstwa, umyślności lub w przypadku odpowiedzialności w odniesieniu do właściwości gwarantowanych.

BrauckmannBoote lub jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności ponad to i nie są uprawnieni do żądania odszkodowania za opóźnienie lub niewykonanie umowy. Roszczenia nie powstają również w przypadku złego wykonania umowy lub w przypadku czynów niedozwolonych i ich skutków.
Za oferty przedstawione przez BrauckmannBoote.de odpowiadają wyłącznie odpowiedni reklamodawcy i użytkownicy. W przypadku odpowiedzialności merytorycznej odpowiedzialność BrauckmannBoote jest ograniczona do przewidywalnej szkody. W żadnym wypadku BrauckmannBoote nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub straty wtórne, utratę oszczędności lub za wszelkie szkody wynikające z przerw w działalności gospodarczej lub opóźnień, które mogą powstać w wyniku korzystania z usług oferowanych na BrauckmannBoote.de lub ich wadliwego działania. To wyłączenie dotyczy również utraty danych, błędów spowodowanych użyciem nieodpowiedniego sprzętu lub oprogramowania lub przeglądarek, zakłóceń w sieciach komunikacyjnych innych operatorów, awarii serwerów u dostawców lub usług online.

Jeżeli BrauckmannBoote udostępnia strony internetowe osób trzecich, BrauckmannBoote nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za istnienie i bezpieczeństwo tych stron. BrauckmannBoote nie ponosi również odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i zgodność z prawem treści oraz wolność od praw osób trzecich danych, programów i innych informacji udostępnionych na tej stronie przez jej operatora lub osoby trzecie.

§ 7 Wypowiedzenie i okres obowiązywania umowy

Umowa zawarta między BrauckmannBoote a użytkownikiem podlega minimalnemu okresowi wskazanemu w danej ofercie. W tym okresie wypowiedzenie umowy jest wykluczone. Po upływie minimalnego terminu umowa jest przedłużana jednorazowo o jeden miesiąc. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy po upływie minimalnego okresu obowiązywania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia do końca danego miesiąca. Wypowiedzenie musi być złożone elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie za pośrednictwem poczty.

§ 8 Ochrona znaków towarowych, prawa autorskie i prawa użytkowania

§ 9 Uwagi dotyczące ochrony danych

Użytkownik strony BrauckmannBoote.de wyraża wyraźną zgodę na to, że przekazywane przez niego dane mogą być elektronicznie rejestrowane i przechowywane. BrauckmannBoote zapewnia, że odbywa się to z zachowaniem ochrony danych osobowych użytkowników i że dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. BrauckmannBoote gwarantuje przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

§ 10 Klauzula rozdzielności

Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania i Prowadzenia Działalności nie narusza ważności pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne zastępuje się w pierwszej kolejności postanowieniami, które najbardziej odpowiadają postanowieniom nieważnym, a w drugiej kolejności postanowieniami ustawowymi.

×

Witam!

Proszę kliknąć na kontakt, aby rozpocząć czat.

× czat